Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“

Проект „BET – Treat for the Bet-Enemy

№NPIMD-TO1-O-021/2022

Изпълняван от СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“ 

Срок на изпълнение на проекта: от 15/07/2022 г. до 31/10/2022 г.

Стойност на проекта: 147 313,00 лв.

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Идентификационен номер на договора: 25-00-29/19.07.2022

Тематична област 1 „Превенция на различни форми на зависимости“ – Проект с областен обхват.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2022 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА разработи Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение.

Програмата е разработена в отговор на наблюдаваните негативни тенденции по отношение на различни форми на агресия, зависимости и рисково поведение сред младите хора. В условия на решаване на редица предизвикателства пред младите хора, като влиянието на коронавирус пандемията върху образователния процес, ежедневието и психичното им здраве, задълбочаващите се социални различия, дезинформацията и фалшивите новини от особена важност е създаване и прилагане на устойчиви инструменти в подкрепа развитието на младите хора в страната.

Основната цел на проекта BET – Treat for the Bet-Enemy е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, чрез въвеждане на ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин.

Специфичните цели на проекта са следните:

·Подобряване достъпа до информация за рисковете и вредата от хазарта;

·Провеждане на информационни кампании за превенция на хазартна зависимост;

·Изграждане на социално-отговорното поведение на младите хора към проблема с хазартната зависимост;

·Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на младите хора и рисковете за хазартна зависимост.

Пряката целева група по проекта BET – Treat for the Bet-Enemy“  включва 60 младежи на възраст между 15 и 29 години, живеещи на територията на областите Видин, в т.ч. минимум 6 младежи / 10 % (десет процента) в неравностойно положение.

Проектните дейности са насочени към целеви групи със следните характеристики:

·20 ученици на възраст между 15 и 19 години, вкл. поне 2 в неравностойно положение;

·20 младежи на възраст между 20 и 25 години, вкл. поне 2 в неравностойно положение;

·20 младежи на възраст между 26 и 29 години, вкл. поне 2 в неравностойно положение;

·

Включително лица в неравностойно положение (минимум 6 лица от целевата група в неравностойно положение – с икономически и образователни трудности, принадлежащи към етнически малцинства, живеещи в изолирани географски райони, бежанци и др.)

Проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“ е насочен към информиране на младите хора относно същността и рисковете, които крият хазартните игри, както и към изграждане на умения за разпознаване на рисковите фактори и начини за справянето с тях. Във връзка с изпълнението планираме в проектните дейности да се включат следните преки участници:

·Ученици на възраст между 15 и 19 години – учениците са основните ползватели, към които са насочени проектните дейности.

Те са уязвим контингент, попадащ лесно в капана на забавните хазартни игри, което често води до тяхното пристрастяване или развитие на зависимост. Според данните от проведено социологическото изследване в Северозападна България, над 11 200 младежи имат хазартна зависимост.

·Младежи на възраст между 20 и 29 години – друга основна група ползватели ще бъдат младите хора на възраст между 20 и 29 години, които също попадат в риск от развитие на хазартна зависимост.

Често младежи, завършили своето образование, не мога да се ориентират в бъдещото си развитие и вземат участие в хазартните игри като начин на забавление и печалба.

·Младежи в неравностойно положение – те са специфичен целеви обект, включващ млади хора, живеещи в географски изолирани райони, с икономически и образователни трудности, често принадлежащи към етнически малцинства, бежанци и др.

Тези техни характеристики обуславят по-лесното развитие на различни видове зависимост, включително и хазартна. Включването им в проектните дейности цели тяхното информиране относно рисковете, които крие хазартът, като по този начин подобрим качеството им на живот и средата, в която живеят.

ДЕЙНОСТИ ЗАЛОЖЕНИ В ПРОЕКТА:

Дейност 1- Управление на проект „BET – Treat for the Bet-Enemy

Продължителност на дейността: 15.07.2022 – 31.10.2022 г.

Целта на дейността е осигуряване на цялостно и ефективно управление на проекта, добро взаимодействие между екипа за управление, специализираните експерти, преките целеви групи и другите основни заинтересовани страни.

1.Сформиране на екип за управление на проекта;

2.Организиране на регулярни работни срещи на членовете на екипа;

3.Детайлен график на дейностите по проекта и разпределени конкретни отговорности на всички членове за управление; Изготвяне на технически и финансов отчет след приключване на проекта;

Дейност 2- Информираност и публичност за Програмата и проекта

Продължителност на дейността: 15.07.2022 – 31.10.2022 г.

Основната цел на тази дейност е да осигури информираност и публичност на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2022 година, и ролята й като инструмент за изграждане на социално отговорно поведение у младите хора,  както и за основните цели и дейности, заложени в проект BET – Treat for the Bet-Enemy

1.Провеждане на встъпителна пресконференция;

2. Създаване на платформа за проекта;

3.Изготвяне на ръководство; стикери с QR-код; Публикации в социалните мрежи;

Дейност 3- Провеждане на социологически анализи относно рисковете от хазарта и предоставяне на резултатите на широката аудитория и целевата група

Продължителност на дейността: 15.07.2022 – 31.08.2022 г.

Основната цел на дейността е получаване на информация за рисковете от хазарта и развиването на хазартна зависимост от лица, попадащи в обхвата на област Видин и анализ на получените резултати с цел извеждане на тенденции и формулиране на алтернативи за превенция от негативни хазартни последици.

Дейността ще се изпълни на два етапа: 

ПЪРВИ ЕТАП: Провеждане на rзследване чрез онлайн анкети „Хазартна личност ли сте?“

ВТОРИ ЕТАП: Провеждане на индивидуални дълбочинни интервюта, свързани с развиването на хазартна зависимост от младите хора, с различни заинтересовани страни.

Дейност 4- Информационна кампания

Продължителност на дейността: 01.08.2022 – 31.10.2022 г.

Целта на тази дейност е чрез съвременни комуникационни канали и маркетингови инструменти за разгласа да популяризираме и разпространим  важна и полезна информация за превенция и ограничаване на зависимостта от хазарт сред младите хора. Специфичните характеристика на целевата група изискват използването на съвременни дигитални методи и канали за разпространение – чрез социалните медии,  информационни и популярни сайтове, платформи и др.

1.Изготвяне на уеб-банери и публикации в информационни канали;

2.Създаване на видеоклипове  публикувани в различни електронни медии;

3.Създаване на послания за превенция на зависимостта от хазартни игри и залагания сред младежите, чрез иновативни подходи и популярни сред младите хора лица;

Дейност 5- Младежки фестивал

Продължителност на дейността: 01.09.2022 – 31.10.2022 г.

Основната цел на планираните обучения е да насочим вниманието на представителите на целевата група към същността на проблема с хазартната зависимост и да представим основните характеристики на хазартно-пристрастения човек, по които всеки младеж да може да разпознае кога развлечението се е превърнало в зависимост.

1.Повишена информираност- планиран тридневен Младежкият фестивал на младите хора и обществото за вредата от хазарта и признаците на хазартна зависимост;

2.Провеждане на МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ:

-Обучения- начини за превенция на пристрастеността, съвети за осъзнаване на проблема и мерки за поетапно и постепенно справяне със зависимостта;

-Дебати- провеждането на публичен дебат с младежите, участници в обученията;

-Концерт- под надслов BET – Treat for the Bet-Enemy. С участието на Младежка рок банди;

3.Насърчаване предприемането на мерки за превенция и лечение на хазартната зависимост.

Дейностите са насочени към постигане на основната цел на проекта и Програмата:

·Провеждане на социологически анализи относно рисковете от хазарта и предоставяне на резултатите на широката аудитория и целевата група;

·Разработване и целенасочено разпространение на печатни информационни материали за предпазване на младите хора от рисковете на хазарта;

·Провеждане на обучения, насочени към изграждане на умения за разпознаване на лица с хазартна зависимост;

·Провеждане на публични дебати, насочени към работа с целевата група с цел изграждане на социално отговорно поведение;  

·Организиране и провеждане на музикален концерт за превенция на рисково поведение сред младите хора под надслов BET – Treat for the Bet-Enemy.

Целта ни е да създадем устойчиви източници на информация и споделяне на рисковете от пристрастяване към залозите и да и популяризираме начините за идентифициране на симптомите и преодоляване на проблема.  

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Идентификационен номер на договора: 25-00-29/19.07.2022

Този материал е създаден в рамките на Проект  „BET-Treat for the Bet-Enemy“ с №НПИМД-ТО1-О-021/2022. Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.