Новини

Стартира проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“

Младежи от северозападния район включващ пет от най-слабо развитите области в България, а именно: Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч ще се включат в ПРОЕКТ „BET – TREAT FOR THE BET-ENEMY“ с  № НПИМД-TO1-O-021/2022

Бенефициент на проекта: СДРУЖЕНИЕ „БОКАЯ“

Идентификационен номер на договора: 25-00-29/19.07.2022

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Проекта е планиран като продължение и надграждане на реализирания през 2017 г. от сдружение „Бокая“ проект „Живот без хазарт“. Постигнатите резултати и положителния ефект от реализирането на дейностите, изпълнени в гр. Видин, ни мотивира да разширим териториалния обхват на въздействие и да насочим вниманието на по-широк кръг от обществото към проблемите, които поражда развитието на хазартна зависимост.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, чрез въвеждане на ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин.

Специфичните цели на проекта са:

• Подобряване достъпа до информация за рисковете и вредата от хазарта;

• Провеждане на информационни кампании за превенция на хазартна зависимост;

• Изграждане на социално-отговорното поведение на младите хора към проблема с хазартната зависимост;

• Повишаване на обществената ангажираност към проблемите на младите хора и рисковете за хазартна зависимост.

Пряката целева група по проекта включва 60 младежи на възраст между 15 и 29 години, живеещи на територията на областите Видин, в т.ч. минимум 6 младежи / 10 % (десет процента) в неравностойно положение.

Проектът има фокус към младежи в неравностойно положение с икономически и образователни трудности, принадлежащи към етнически малцинства, живеещи в изолирани географски райони, бежанци и др.

Във връзка с изпълнението планираме в проектните дейности ще се включат 60 младежи, включително лица в неравностойно положение.

Дейностите в проекта са:

  1. Управление на проект BET – Treat for the Bet-Enemy;
  2. Информираност и публичност за Програмата и проекта;
  3. Провеждане на социологически анализи относно рисковете от хазарта и предоставяне на резултатите на широката аудитория и целевата група;
  4. Информационна кампания;
  5. Младежки фестивал.

Проект BET – Treat for the Bet-Enemy е насочен към информиране на младите хора относно същността и рисковете, които крият хазартните игри, както и към изграждане на умения за разпознаване на рисковите фактори и начини за справянето с тях.

Периодът на изпълнение е от 15.07.2022 г. до 31.10.2022 г.

Този публикация е създаден в рамките на Проект  „BET-Treat for the Bet-Enemy“ с №НПИМД-ТО1-О-021/2022. Цялата отговорност за съдържанието и е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.