Новини

Предстои провеждането на тридневен Младежкият фестивал, които представлява събитие с комплекс от различни дейности

Сдружение „Бокая“ изпълнява проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“ с  № НПИМД-TO1-O-021/2022 на територията на област Видин.

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Договор за финансиране на проекта № 25-00-29/19.07.2022

Периодът на изпълнение е от 15.07.2022 г. до 31.10.2022 г.

Предстои провеждането на тридневен Младежкият фестивал, които представлява събитие с комплекс от различни дейности – обучения, дебати и музикален концерт с цел повишаване информираността на целевата група по проблемите и рисковете, които крие хазартната зависимост, начините за преодоляване и превенция, както и предизвикване на обществен дебат и промяна в нагласата на младежите, техните родители, учители, приятели и средата като цяло.

Обученията ще се проведат в град Видин на 20.10.2022 г. и 21.10.2022 г. в който ще вземат участие 60 младежи, разделени по възрастови групи. Място на провеждане:

– ул. Дунавска №8, зала на хотел Нептун;

– ул. Цар Александър II №70, зали на хотел „Ровно“.

Проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“ е насочен към информиране на младите хора относно същността и рисковете, които крият хазартните игри, както и към изграждане на умения за разпознаване на рисковите фактори и начини за справянето с тях.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, чрез въвеждане на ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин.

Този публикация е създаден в рамките на Проект  „BET-Treat for the Bet-Enemy“ с №НПИМД-ТО1-О-021/2022. Цялата отговорност за съдържанието и е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.