Новини

Успешно приключиха проведените двудневни обучения, част от ТРИДНЕВЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ, където 60 младежи на възраст межди 15-29 години присъстваха.

Сдружение „Бокая“ изпълнява проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“ на територията на област Видин. Периодът на изпълнение е от 15.07.2022 г. до 31.10.2022 г.

Проект „BET – Treat for the Bet-Enemy“ е насочен към информиране на младите хора относно същността и рисковете, които крият хазартните игри, както и към изграждане на умения за разпознаване на рисковите фактори и начини за справянето с тях.

Сдружение „Бокая“ провежда тридневен Младежкият фестивал, които представлява събитие с комплекс от различни дейности – обучения, дебати и музикален концерт с цел повишаване информираността на целевата група по проблемите и рисковете, които крие хазартната зависимост, начините за преодоляване и превенция, както и предизвикване на обществен дебат и промяна в нагласата на младежите, техните родители, учители, приятели и средата като цяло.

Успешно приключиха проведените двудневни обучения, част от ТРИДНЕВЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ, където 60 младежи на възраст межди 15-29 години присъстваха.

Предстои да проведем Публичен дебат „BET-Treat for the Bet-Enemy“ на 22.10.2022 г., който също е част от ТРИДНЕВЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ, където 60 младежи на възраст межди 15-29 години, взели участие в преминалите обучения, ще присъстват.

В края на дена на 22.10.2022 г. сме организирали Концерт под наслов BET-Treat for the Bet-Enemy”, в който ще вземат участие младежки състав Wasted Potential и Mila Robert изпълняващи рок, джаз и поп музика.

Място на провеждане: гр. Видин, площад пред Драматичен театър „Владимир Трендафилов“

Начало: 17:00 часа

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, чрез въвеждане на ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин.

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.

Договор за финансиране на проекта № 25-00-29/19.07.2022

Този публикация е създаден в рамките на Проект  „BET-Treat for the Bet-Enemy“ с №НПИМД-ТО1-О-021/2022. Цялата отговорност за съдържанието и е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.