Новини

Изпълнението на Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“, реализиран от Сдружение „Бокая“ е към своя край.

Изпълнението на Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“, реализиран от Сдружение „Бокая“ е към своя край.

Период: 15.07.2022г.-31.10.2022г.

Идентификационен номер на договора: 25-00-29/19.07.2022

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.

Основната цел на проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, чрез въвеждане на ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин.

Изпълнявайки и организирайки плануваните дейности, постигнахме целите на Проекта „BET-Treat for the Bet-Enemy“, които кореспондират пряко с основната цел на програмата.

•    Проведохме пресконференция в гр. Видин с цел популяризиране на Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“ и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закон за хазарта за 2022 г. с цел популяризиране на Програмата и проекта, както и възможност за набиране на младежи, които да вземат участие.

– На пресконференцията присъстваха 30 човека представители на пряката и непряката целева група.

•    Създадохме специализиран сайт на проекта с цел събиране и споделяне на полезна информация за превенция и ограничаване на хазартната зависимост сред младежите в дигиталното пространство https://bet-enemy.com

•    Информирахме за напредъка на проекта, основните цели, дейности, очаквани и постигнати резултати използвайки популярни и масово посещавани социални мрежи с цел достигане до по- широка аудитория.

•    Проведохме социологически анализи относно рисковете от хазарта и предоставихме резултатите на широката аудитория и целевата група.

– Онлайн Анкети „Хазартна личност ли сте“, разпространени на близо 600 лица, от които малко над 500 попадат в пряката целева група.

– Индивидуални дълбочинни интервюта с 10 респондента от непряката целева група (заинтересовани страни).

•    Разработихме и целенасочено разпространихме печатни информационни материали за предпазване на младите хора от рисковете на хазарта.

– Ръководство „Хазартът – забавление и риск“, разпространени на 500 лица от пряката целева група. Може да го намерите на страницата на проекта https://bet-enemy.com.

– Стикери „НЕ на хазарта“ с QR код, разпространени на 500 лица попадащи в пряката и непряката целева група. Сканирайки QR кода ще получите информация за рисковете и превенция на хазартната зависимост, както и линк към страницата на проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“, която ще продължим да поддържаме поне 2 години след неговото приключване с цел устойчивост на резултатите и допълнителна разгласа за проекта и постигнатия ефект от него.

•    Проведохме информационна кампания, чрез съвременни комуникационни канали и маркетингови инструменти и разпространихме информация за превенция и ограничаване на зависимостта от хазарт сред младите хора. За целта осъществихме следните активности:

– Разработихме два видеоклипа на теми „Хазартът от игра до зависимост“ и „Преодоляване на хазартната зависимост“, които разпространихме в социалните мрежи и платформи, чрез спонсорирани постове и реклами за по-голяма гледаемост.

– Даяна Йорданова и Дамян Диамандиев (добре познати на младежите) разпространиха видеопостове с послания за превенция на зависимостта от хазартни игри и залагания сред целевата група, използвайки социалните мрежи.

Участието на тези млади и известни в дигиталното общество инфлуенсъри допринесе за популяризиране на дейностите по проекта и неговите цели, изостряйки вниманието на младежта за опасностите, които крие хазарта.

– Изработихме интернет банери, които разпространихме в информационните интернет медии с цел още по- обширно популяризиране на проблемите с хазартната зависимост.

•    Организирахме Младежки фестивал в гр. Видин, планиран като тридневно събитие с комплекс от различни дейности и инициативи, насочени към изграждането на умения за разпознаване на лица с хазартна зависимост.  

– Създадохме обучителна програма „Превенция на хазартната зависимост“, с която насочихме вниманието към същността на проблема, предоставяйки основните характеристики на хазартно пристрастеният човек и изграждайки умения за разпознаването му.

– Проведохме обучения, по време на които приложихме на практика обучителната програма за повишаване на информираността на целевата група по проблемите и рисковете, които крие хазартната зависимост, начините за преодоляване и превенция.

В двудневните обучения участие взеха 60 младежи представители на пряката целева група, разделени на три възрастови групи.

– Проведохме публичен дебат „BET – Treat for the Bet-Enemy“, ръководен от експерт медиатор с участниците в обучението, насърчавайки ги към предприемането на мерки за превенция и лечение на хазартната зависимост и изграждане на социално отговорно поведение;  

– Проведохме музикален концерт в град Видин под надслов „BET – Treat for the Bet-Enemy“ с специалното участие на Wasted Potential и Mila Robert изпълняващи рок, джаз и поп музика,  целящ превенция на рисковото поведение сред младите хора и предизвикване на промяна в нагласата на младежите, техните родители, учители приятели и средата като цяло.

Пряката целева група на Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“ включва 60 младежи на възраст между 15 и 29 години, живеещи на територията на област Видин, в т.ч. 10 % младежи в неравностойно положение.

Посредством изпълнението на гореописаните дейности, по време на изпълнението на проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“, разпространихме важна информация относно рисковете, които крият хазартните игри между възможно най-голям брой хора, за да можем по този начин да окажем трайно въздействие и промяна на нагласите им към хазарта. 

За повече информация посетете сайта на проекта https://bet-enemy.com.

Този материал е създаден в рамките на Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“ с №НПИМД-TO1-O-021/2022. Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „Бокая“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.