Новини

Изпълнихме Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“, осъществявайки основната му цел да осигурим подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, въвеждайки ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин.

Сдружение „Бокая“ изпълни Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“ с идентификационен номер на договора: 25-00-29/19.07.2022.

Периода на изпълнение:15.07.2022г.-31.10.2022г.

Проектът „BET-Treat for the Bet-Enemy“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.

Стойност на проекта: 147 313,00 лв.

Изпълнихме Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“, осъществявайки основната му цел да осигурим подкрепяща и насърчаваща среда за личностна и социална реализация на младите хора, въвеждайки ефективни програми и мерки за превенция на хазартната зависимост сред младежите в област Видин.

Реализирахме заложените специфични цели на Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“, а именно:

– Подобрихме достъпа до информация за рисковете и вредата от хазарта;

– Проведохме информационни кампании за превенция на хазартна зависимост;

– Изградихме социално- отговорно поведение у младите хора към проблема с хазартната зависимост;

– Повишихме обществената ангажираност към проблемите на младите хора и рисковете от хазартна зависимост.

Изпълнявайки и организирайки плануваните дейности, постигнахме целите на Проекта „BET-Treat for the Bet-Enemy“, които кореспондират пряко с основната цел на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2022 г. и разпространихме важна информация относно рисковете, които крият хазартните игри между възможно най-голям брой хора, за да можем по този начин да окажем трайно въздействие и промяна на нагласите им към хазарта. 

Пряката целева група на Проект „BET-Treat for the Bet-Enemy“ включваше 60 младежи на възраст между 15 и 29 години, разделени на възрастови групи и живеещи на територията на област Видин, в т.ч. мин.10 % младежи в неравностойно положение.

За повече информация посетете сайта на проекта https://bet-enemy.com.